ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ belioonline.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. Belioonline си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия
• “belioonline .com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки .

• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online.
• “belioonline.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.]

• При липса на складова наличност от заявената стока чрез “belioonline.com”, в рамките на 1- 7 работни дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Belioonline чрез “belioonline.com” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 

• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “belioonline.com” на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.

• “belioonline.com” се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока.

belioonline.com не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „belioonline.com”. 

belioonline.com не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа. 

belioonline.com не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите. 

• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна belioonline.com допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност. 

• Направеното категоризиране на артикулите по предназначение (филтър „Спорт“) е примерно. 
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните
1. Бельоонлайн . Ком ЕООД  се задължава: 
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката , ако стоката не е налична в срок от 7 работни дни; 
• да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока, ако стоката е налична; При сезонни разпродажби или голяма натовареност е възможно срокът за доставки да бъде удължен от 1 до 2 работна седмица.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта. 
2. Клиентът се задължава: 
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; 
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки 
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети  belioonline.com за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, belioonline.com се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни на посочените в сайта координати.
Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули.

Връщането се допуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от belioonline.com електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 

• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от belioonline.com – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 

• клиентът съгласува с представител на Belioonline адреса, на който belioonline.com желае да получи обратно стоката; 

• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на иBelioonline адрес. 
belioonline.com   си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни 
• Бельоонлайн . Ком ЕООД  чрез “belioonline.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 

• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, belioonline.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 

•  „belioonline.com” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: [email protected]

• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за belioonline.com . Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IV. Разкриване на информацията 
• Belioonline чрез belioonline.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

• е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
• belioonline.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност 
• belioonline.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които belioonline.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на belioonline.com

VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Belioonline съобразно българското законодателство.

VII. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествеи и неоргинални консумативни материали.

VIII. Допълнителни условия Бельоонлайн . Ком ЕООД  не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!